VADEMECUM dla PRZEDSIĘBIORCÓW 2021

I. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 9.0

pomoc dla firm na marzec, kwiecień 2021, obowiązuje od 26 kwiecień 2021 r. Treść rozporządzenia DLA PRZYPOMNIENIA Z JAKICH TARCZ FINANSOWYCH I ANTYKRYZYSOWYCH MOŻNA JESZCZE SKORZYSTAĆ

 


I
TARCZA FINANSOWA PFR DLA DUŻYCH FIRM

 • realizatorem programu jest Polski Fundusz Rozwoju
 • dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro.
 • ktualizacja warunków i wydłużenia istniejącego programu oraz wprowadzenia nowej wersji pożyczki preferencyjnej z nowym okresem szkody COVID - 19 do 31 marca 2021

 


II
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0, 7.0 i 8.0 – więcej po kliknięciu w odpowiedni link

 

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   
 2. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem
 3. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3
 4. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
 5. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
 6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
 7. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 8. Dodatkowe świadczenie postojowe
 9. Świadczenie postojowe jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne
 10. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 11. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 dla płatników z określonych branż
 12. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych
 13. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 


III
AGENCJIA ROZWOJU PRZEMYSŁU – więcej pod adresem
www.arp-tarcza.pl dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


 1. leasing operacyjny z karencją w spłacie dla firm, które wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej
 2. pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń
 3. pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 4. leasing operacyjny „Maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie na zakup maszyn i urządzeń
 5. program wsparcia dla sektora autobusowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych


 

IV
MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO


 1. faktoring dla przedsiębiorców  kliknij aby uzyskać więcej informacj
  a) faktoring krajowy z regresem z limitem od 50 tys. do 1 mln PLN.
  b) faktoring ryczałtowy z limitem od 50 tys. do 1 mln PLN
  c)  faktoring odwrotny z limitem od 50 tys. do 250 tys. PLN
  d) faktoring dla firm (dostawców i wykonawców) współpracujących z JST z obszaru Małopolski z limitem do 1mln PLN.
 2. pożyczka dla mikro i małych firm kliknij aby dowiedzieć się więcej.
 3. pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej kliknij aby dowiedzieć się więcej.
 4. Projekt Bony Sukcesu  kliknij aby dowiedzieć się więcej Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł.
 5. Akademia Menadżera - Budowanie Kompetencji Menadżerskich kliknij aby dowiedzieć się więcej
 6. Projekt Lider HR kliknij aby dowiedzieć się więcej Dla firm z sektora MSP zatrudniających min. 9 pracowników, prowadzących działalność na terenie Małopolski.

 


V
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 


 1. instrumenty finansowe dla MŚP strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego
 2. pożyczki płynnościowe od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 3. gwarancje kredytowe
  a) Gwarancja Kreatywna Europa - zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla  przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury
  b) Gwarancja COSME - zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla MŚP
  c) Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych
  d) Gwarancja płynnościowa dla średnich i dużych firm
  e) Gwarancja spłaty limitu faktoringowego
  f)  Gwarancja de minimis
 4. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych z funduszy dopłat do oprocentowania
  a) Dopłata do odsetek kredytu


 

VI
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM

  

 1. Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy kliknij aby dowiedzieć się więcej
 2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy kliknij aby dowiedzieć się więcej
 3. Wsparcie tworzenia miejsc pracy kliknij aby dowiedzieć się więcej  
 4. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy kliknij aby dowiedzieć się więcej  
 5. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim
 6. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim
 7. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim

 


VII
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  W KRAKOWIE
 pociagdokariery.pl


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kliknij aby uzyskać więcej informacji

 1. Projekt Kierunek Kariera z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
  a) Bilans Kariery – spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego tworzone jest portfolio zawodowe oraz określone są potrzeby szkoleniowe.
  b) Bony na szkolenia

  Dofinansowanie do szkoleń w formie dwóch pakietów bonów szkoleniowych:
  - pakiet ogólny - max. 180 szt. o łącznej wartości 2700 zł. Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu własnego maksymalnie w wysokości 8% wartości bonów szkoleniowych;
  - pakiet zawodowy - max. 323 szt. o łącznej wartości 4845zł. Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu własnego maksymalnie w wysokości 8% wartości bonów szkoleniowych.
 2. Projekt Łap Skilla finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 3. Poradnictwo Zawodowe
  a) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 4. Dla osób powracających zza granicy do 29 roku życia
  a) Projekt „Wróć z POWERem” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 5. Pomoc dla osób zagrożonych zwolnieniem - kliknij aby dowiedzieć się więcej VIII
PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
kliknij aby dowiedzieć się więcej


Swoją pracę opiera na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich. Działa na terenie pięciu gmin położonych w powiecie tatrzańskim i nowotarskim: Poronin, Biały  Dunajec, Kościelisko, Szaflary, Czarny Dunajec.

 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie kliknij aby dowiedzieć się więcej
 2. PREMIA NA START – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych
 3. 80.000 zł na realizację projektu